Huisregels

Huisregels

De huisregels zijn opgesteld zodat een bezoek aan een van de accommodaties van De Thermen 2 B.V. voor iedereen veilig en prettig is. Wij verwachten van onze gasten dan ook dat zij zich aan dit reglement houden.

ALGEMEEN

Gasten van De Thermen 2 B.V. horen bekend te zijn met de huisregels.

Bij verschil van mening over de uitleg van een huisregel is het oordeel van de dienstdoende leidinggevende altijd doorslaggevend.

Een accommodatie bestaat uit alle binnenruimten, alle buitenruimten en alle overdekte ruimten, inclusief grasvelden, parkeerplaatsen en fietsenstallingen.

Een zwemaccommodatie bestaat uit alle zwembassins, kleedruimten en overige ruimten die bereikbaar zijn na toegang via het tourniquet.

Onder gast wordt in dit reglement ook verstaan gebruiker en/of bezoeker.

Iedere gast is verplicht aanwijzingen van medewerkers stipt en direct op te volgen.

Verbaal en/of lichamelijk geweld en/of ander agressief gedrag worden niet getolereerd.

De Thermen 2 B.V. behoudt zich het recht voor om door weersomstandigheden of een gering aantal bezoekers baden voortijdig te sluiten.

Ouders en/of verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het doen en laten van hun kinderen.
Als de kinderen niet over een zwemdiploma beschikken, moeten zij opblaasbare vleugeltjes of een drijfpak met drijvers erin dragen.

Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma A mogen de zwemaccommodatie alleen betreden onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder.

Met behulp van audiovisuele apparatuur wordt gewaakt over de veiligheid van bezoekers en medewerkers, alsmede over ieders eigendommen.

Personen en/of groepen die zij zich misdragen, kunnen uit de (zwem)accommodatie worden verwijderd zonder recht op restitutie van de betaalde entree.

Het is niet toegestaan voorwerpen mee te nemen die gevaar op kunnen leveren.

Ter voorkoming van onnodige risico's is een bezoeker die onder strenge medische controle staat, verplicht dit vooraf te melden bij de dienstdoende leidinggevende.

Aan personen die zich niet aan de huisregels houden of zich ernstig misdragen kan de toegang worden ontzegd. Een dergelijke ontzegging wordt gedaan in een aangetekend schrijven en geldt voor een termijn van maximaal vijf jaar.

Schade voortvloeiend uit een ander dan normaal gebruik van eigendommen van De Thermen 2 wordt voor rekening van de veroorzaker hersteld. De veroorzaker wordt hiervoor schriftelijk aansprakelijk gesteld. Blijft een veroorzaker in gebreke de schade te vergoeden, dan kan deze de toegang tot de zwembaden worden ontzegd tot het tijdstip waarop het te betalen bedrag aan De Thermen 2 B.V. is voldaan.

De directie van De Thermen 2 B.V aanvaardt geen aansprakelijkheid tijdens het gebruik van de accommodatie(s) ten aanzien van ziekten, ongevallen, vermissingen of schade aan de bezoekers of hun eigendommen.

TOEGANG ZWEMACCOMMODATIE EN WAARDEVOLLE VOORWERPEN

De zwemaccommodatie is uitsluitend toegankelijk voor gasten en begeleiders (18+) van kinderen die deelnemen aan zwemactiviteiten.

De zwemaccommodatie mag uitsluitend worden betreden na betaling van de verschuldigde entree. Het zonder toegangsbewijs proberen binnen te komen (of het helpen van anderen hierbij) betekent een zwemverbod voor bepaalde tijd. Medewerkers kunnen altijd lezing van de zwempas aan de receptie verlangen.
Misbruik van de zwempas kan onmiddellijke inbeslagname tot gevolg hebben, zonder restitutie van resterende waarde en/of betaalde borgsom.

Dronken bezoekers of bezoekers waarvan een vermoeden bestaat dat zij gevaar of hinder voor anderen opleveren, worden niet toegelaten.
Indien beschikbaar, kunnen kleding en waardevolle voorwerpen worden opgeborgen in de daarvoor bestemde kluisjes in de zwemaccommodatie.

De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal, verduistering, verlies, vermissing of verwisseling van eigendommen van bezoekers.

KLEEDRUIMTEN EN GARDEROBE

Alle bezoekers kunnen gebruik maken van de opengestelde kleedruimten.

In de kleedruimten mag geen kleding en schoeisel worden achtergelaten. Deze behoren middels een kledinghaak op de garderoberekken of in de kluisjes te worden opgehangen.

HYGIËNE

Afval moet worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken.

Douchen voor het betreden van het zwemwater is verplicht.

Voor de hele accommodatie geldt een rookverbod.

Het betreden van de zwemruimten met buitenslippers of schoenen is niet toegestaan.

Bezoekers met een open wond, een uitwendige infectie of een wondverband mogen geen gebruik maken van zwembassins.

Het meenemen van honden en andere huisdieren is verboden.

Het nuttigen van in de horeca gekochte drank, snoepgoed en/of etenswaren is in de zwemaccommodatie toegestaan. Dit mag niet in de kleedruimten.

GEBRUIK VAN DE ZWEMACCOMMODATIE

Zonder toestemming van de dienstdoende leidinggevende mag door bezoekers geen zwemles worden gegeven.

Het is niet toegestaan om te rennen of zich onveilig, onhygiënisch of onordelijk te gedragen.

Medewerkers mogen zich van de geoefendheid van een zwemmer overtuigen. De zwemmer is verplicht zich aan de uitspraak hierover te houden. Niet geoefende zwemmers hebben geen toegang tot het voor hen diepe gedeelte van de bassins.

Het is niet toegestaan om met geluidsapparatuur de binnenzwembaden te betreden. In overige delen van de accommodatie is het gebruik van geluidsapparatuur toegestaan voor zover anderen hiervan, naar het oordeel van de medewerkers, geen hinder ondervinden. 

Bij gebruik van de zwembaden en doucheruimten is gepaste zwemkleding verplicht.

De glijbaan in het zwembad mag alleen gebruikt worden als de waterstroom in werking is. De instructies op het informatiebord bij de glijbaan moeten altijd worden opgevolgd.

Eigen spelmateriaal mag uitsluitend met toestemming van de dienstdoende leidinggevende worden gebruikt. Tennisballen en poloballen zijn niet toegestaan.

Het gebruik van in de horeca gekochte alcoholische versnaperingen (bier en wijn) is in de zwemaccommodatie uitsluitend toegestaan in de daarvoor bestemde ruimten.

PARKEREN

Vervoermiddelen dienen op de daarvoor bestemde plaatsen te worden geplaatst. Foutief geparkeerde vervoermiddelen zullen worden verwijderd.

De toegangswegen tot de accommodatie moeten, uit het oogpunt van bereikbaarheid voor de hulpdiensten, te allen tijde vrij worden gehouden.

OVERIGE BEPALINGEN

Bij verschil van mening over een huisregel kan de gast het geschil schriftelijk voorleggen aan de directie van De Thermen 2 B.V.,  Van Foreestlaan 4, 2404 HC  Alphen aan den Rijn.

In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist  de directie van De Thermen 2 B.V.

De Thermen 2 B.V. hanteert voor de zwemaccommodatie het ‘Protocol gedragsregels zwembaden’ en zal in voorkomende gevallen dit protocol uitvoeren.

 

Alphen aan den Rijn, De Thermen 2 B.V.
Remco Pielstroom, directeur


Huisregels

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alles over de Thermen2

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.